Toshkent tarixi haqida faktlar

 • Miloddan avvalgi ikkinchi asrda qadimiy Xitoy qo‘lyozmalarida shahar haqidagi ilk ma’lumotlar paydo bo‘ldi, turli manbalarda «Shi», «Choch», «Shosh», «Shoshkent», «Binkat», «Tarkan» deb tilga olindi.
 • Miloddan avvalgi 175-140 yillar. Shosh, Xorazm, Sug‘diyonani o‘z ichiga olgan Qang‘ davlati gullab-yashnadi.
 • Milodiy 712-713 yillar (hijriy 95). Qutayba ibn Muslim boshliq Islom qo‘shinlari Shoshni fath etishdi.

Makka haqida bilishingiz lozim bo'lgan faktlar

 • 819/820 – 855/856 yillar. Shosh Somoniylar sulolasi hukmronligi ostida bo‘ldi.
 • 903–976 yillar. Shoshlik ulug‘ muhaddis va faqih Abu Bakr ibn Ismoil Qaffol Shoshiy yashab, ijod qildi.
 • 1036–1144 yillar. Taniqli faqih va muhaddis Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad Shoshiy yashab, ijod qildi.
 • 1404 yil. Shoshda atoqli tasavvuf olimi va davlat arbobi Xoja Ahror Valiy tug‘ildi.
 • 1576 yil. O‘zbeklar xoni Abdullaxon Shoshni bosib oldi.
 • 1588 yil. Shaharda Abdullaxonga qarshi qo‘zg‘olon ko‘tarildi.
 • 1612–1613 yil. Shoshni Imomqulixon bosib oldi.

Nyu-York haqida qisqa faktlar

 • 1723 yil. Toshkentda O‘rta Osiyoda ilk bor aholi va xonadonlar ro‘yxatga olindi.
 • 1850 yil. Toshkentda 270 ta mahalla, 310 ta masjid, 17 ta madrasa, 11 ta hammom, 15 ta karvonsaroy, 11 ming hovli va 150 ming aholi bo‘lgan.
 • 1865 yil 17 may. Toshkentni Chor Rossiyasi qo‘shinlari bosib oldi.
 • 1866 yil. Muhandis M. Kolesnikov ilk bor Toshkent shahrini rejalash loyihasini ishlab chiqdi.
 • 1868 yil. Toshkentdagi okrug harbiy shtabida O‘rta Osiyodagi birinchi bosmaxona tashkil etildi.
 • 1883 yil. Toshkentda o‘zbek tilidagi ilk bosma gazeta – «Turkiston viloyatining gazeti» nashr etila boshladi.
 • 1892 yil iyuni. Toshkent aholisining tarixda «Vabo qo‘zg‘oloni» nomi bilan mashhur qo‘zg‘oloni boshlandi.
 • 1900 yil. Gʻarbiy Ovrupaga birinchi safar qilgan toshkentlik savdogar Tojimuhammad Isomuhammad o‘g‘li xalqaro Parij ko‘rgazmasida qatnashdi, keyin esa Londonda bo‘ldi.
 • 1905 yil 19 oktyabr. Toshkent shahar Dumasi binosi oldida namoyishchilar o‘qqa tutildi.
 • 1907 yili Toshkent shahrida 23 ta madrasa bo‘lgan.

Marokash haqida qiziqarli ma'lumotlar

 • 1909 yili Rigadagi «Gramofon» firmasi samarqandlik mashhur hofiz Hoji Abdulaziz Rasulov ijro etgan «Iroq», «Nasrulloyi», «Ushshoq» maqomlarini alohida yelimtovoq (plastinka) qilib chiqardi.
 • 1915 yili Mulla Olim Maxdumxo‘ja Toshkandiy qalamiga mansub ikki jildli «Tarixi Turkiston» asari Toshkentda nashr etildi.
 • 1916 yili Xo‘jand, Andijon, Marg‘ilon, Namangan, Toshkent, Jizzaxda rus podshosi siyosatiga qarshi xalq qo‘zg‘olonlari bo‘ldi.
 • 1917 yil 14 martda toshkentlik atoqli ma’rifatparvar Munavvarqori Abdurashidxonov boshchiligida «Sho‘roi Islomiya» taraqqiyparvar ziyolilar tashkiloti tuzildi.
 • 1926 yili Toshkentda 274 avtomobil va motosikl ro‘yxatga olindi.
 • 1942 yili toshkentlik temirchi Shoahmad Shomahmudov va rafiqasi Bahri Akramovalar Ikkinchi jahon urushi tufayli yetim qolgan turli millatga mansub o‘n to‘rt bolani boqib olishdi.
 • 1943 yil 20 oktyabrda Toshkentda O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston musulmonlari vakillarining qurultoyida O‘rta Osiyo va Qozog‘iston musulmonlari diniy nazorati (idorasi) tashkil etildi.
 • 1953 yildan Toshkentda besh jildli «Ruscha–o‘zbekcha lug‘at» va Abu Ali ibn Sinoning ko‘pjildli «Tib qonunlari» asari o‘zbek va rus tillarida nashr etila boshlandi.

Qatar haqida siz bilmagan faktlar

 • 1957 yili Toshkent viloyatidagi «Sharq yulduzi» kolxozi raisi Hamroqul Tursunqulovga uchinchi marta Mehnat Qahramoni unvoni berildi.
 • 1958 yili amerikalik mashhur qoratanli qo‘shiqchi Pol Robson Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida konsert berdi.
 • 1966 yil 26 aprelda Toshkent shahrida katta vayrongarchiliklar keltirgan kuchli zilzila bo‘lgan.

 

Abu Muslim

Перевод на русском языке:

 

 • Во втором веке до нашей эры в древнекитайских рукописях появились первые сведения о городе, в различных источниках он упоминается как «ши», «Чоч», «Шош», «Шошкент», «бинкат», «Таркан».
 • 175-140 гг. до н. э. Процветало государство Гана, в которое входили Шаш, Хорезм, Согдиана.
20 странных фактов о Северной Корее
 • 712-713 гг. н. э. (95 г. н. э.). Кутайба ибн Муслим с исламскими войсками завоевали Шаш.
 • 819/820 – 855/856 годы. Шаш оказался под властью династии Саманидов.
 • 903-976 годы. Великий шошский мухаддис и факих Абу Бакр ибн Исмаил каффал Тош жил и занимался творчеством в этом месте.
 • 1036–1144 гг. Здесь жил и занимался творчеством известный правовед и мухаддис Абу Бакр Мухаммад ибн Ахмад Шаши.
 • 1404 год. Ходжа Ахрор Вали, известный мистик и государственный деятель, родился в Шоше.
 • 1576 год. Хан узбеков завоевал Шош. 
10 удивительных фактов об Индии, которые необходимы знать
 • 1588 год. В городе вспыхнуло восстание против Абдуллахана.
 • 1612–1613 гг. Шош был завоеван имамом Кулиханом.
 • 1723 год. Число население и домов были впервые зарегистрированы в Ташкенте  в Средней Азии.
 • 1850 год. В Ташкенте было 270 кварталов, 310 мечетей, 17 медресе, 11 бань, 15 караван-сараев, 11 тысяч дворов, 150 тысяч жителей.
 • 17 мая 1865 года. Ташкент был оккупирован войсками царской России.
 • 1866 г. Инженер М. Колесников впервые разработал строительный проект Ташкента.
 • 1868 г. Первая в Средней Азии типография была создана при уездном военном штабе в Ташкенте.
 • 1883 г. В Ташкенте начала выходить первая печатная газета на узбекском языке — «Ведомости Туркестанского края».
 • Июнь 1892 г. Началось восстание ташкентцев, известное в истории как «Чумное восстание».
Самая длинная река в мире
 • 1900 год. Сын ташкентского купца Таджимухаммада Исомухаммада, совершившего первую поездку в Западную Европу, принял участие в международной выставке в Париже, а затем посетил Лондон.
 • 19 октября 1905 г. Демонстранты были расстреляны перед зданием ташкентской городской думы.
 • В 1907 году в Ташкенте было 23 медресе.
 • В 1909 году фирма "Грамофон" в Риге выпустила отдельным альбомом макамы "Ирак", "Насруллои", "Ушшак" в исполнении известного самаркандского хафиза Гаджи Абдулазиза Расулова.
 • В 1915 году в Ташкенте был издан двухтомная книга «История Туркестана», написанный муллой Олимом Махдумходжа Ташкенти.
 • В 1916 г. произошли народные восстания против политики русского царя в Ходженте, Андижане, Маргилане, Намангане, Ташкенте, Джизаке.
 • 14 марта 1917 года была создана организация передовой интеллигенции «Шурои Исламия» под руководством видного ташкентского просветителя Мунавваргари Абдурашидханова.
 • В 1926 году в Ташкенте было зарегистрировано 274 автомобиля и мотоцикла.
 • В 1942 году ташкентский кузнец Шоахмад Шомахмудов и его жена Бахри Акрамова взяли на воспитание четырнадцать детей разных национальностей, осиротевших во время Второй мировой войны.
Интересные факты об Афганистане
 • 20 октября 1943 года на съезде представителей мусульман Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении в Ташкенте было создано религиозное управление (контора) мусульман Средней Азии и Казахстана.
 • С 1953 года на узбекском и русском языках издаются пятитомный «Русско-узбекский словарь» и многотомные «Законы медицины» Абу Али ибн Сины.
 • В 1957 году председателю колхоза «Звезда Востока» Ташкентской области Хамрокулу Турсункулову в третий раз было присвоено звание Героя Труда.
23 забавных фактов о Франции
 • В 1958 году известный американский чернокожий певец Пол Робсон дал концерт на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте.
 • 26 апреля 1966 года произошло сильное землетрясение, вызвавшее большие разрушения в городе Ташкенте.

Comments