Alisher Navoiy haqida faktlar

# Alisher Navoiyning to'liq ismi Nizomiddin Mir Alisher bo'lib 1441 - yilda Hirotda tug'ilib, 1501 - yilda shu yerda vafot etgan. 

# Buyuk mutafakkir "Navoiy" va "Foniy" taxalluslari bilan turkiy va forsiyda ijod qilib, yoshligidanoq zullisonayn shoir sifatida tanilgan. 

Imom Buxoriy haqida qiziqarli faktlar

# Buyuk shoir Lutfiy Alisher Navoiyning o'smirlik davrida yozgan "Orazin yopgach ko'zumdin sochilur har lahza yosh" matla'li birgina g'azaliga o'zining butun ijodini almashtirish istagini bildirgan. 

# Navoiy yigitlik davrida 50000 baytdan ortiq she'rni yod bilgan. 

# Alisher Navoiy "Ulug' amir", "Hazrat Sultonning yaqin kishisi", "Haqiqat va din nizomi" kabi yuksak nomlar bilan sharaflangan. 

# Navoiy qariyb 52000 misralik "Xamsa" asarini yozishga atigi olti oy sarflagan. 

# Alisher Navoiy o'z ijodida 26000 dan ortiq so'zdan foydalangan. 

Ahmad Farg'oniy haqida faktlar

# Navoiy til, adabiyot, tarix, din va tasavvufga oid 30 dan ziyod asar yozgan. 

# Alisher Navoiy 52 rabot, 25 masjid, 19 hovuz, 16 ko'prik, 14 xonadon, 9 hammom, 4 madrasa, 2 to'g'on va 1 kutubxona qurilishiga homiylik qilgan. 

# Alisher Navoiy yoshligidan Xurosonning (Transoksaniya) bo‘lajak hukmdori Husayn Boyqaro bilan (1469-1506) do‘st bo‘lgan.

# Navoiy 10-12 yoshidan she’rlar yozishni boshlagan.

Ma'lumotlarning bir qismi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi va O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi chiqargan qo'llanmalardan olindi. 

Ayrim ma'lumotlar manbadan olindi va tahrirlandi. 

Foto

Farrux Xamroyev haqida faktlar

Текст на русском языке:

1. Алишер Наваи (1441-1501) был узбекским поэтом, писателем, философом и государственным деятелем.

2. Он родился в городе Херат (ныне в Афганистане) в семье торговца.

3. Наваи был придворным поэтом и министром в двух государствах: Тимуридском и Шайбанидском.

4. Он написал более 30 книг на узбекском, персидском и арабском языках, включая поэтические сборники, прозу, философские трактаты и исторические работы.

Факты об Аль-Фергани

5. Его наиболее известные произведения включают "Мухаккамат" (Семь рассказов), "Лисан ат-Тайр" (Язык птиц), "Мажалис ат-Нафайс" (Собрание драгоценностей) и "Хикояти Наваи" (Истории Наваи).

6. Наваи также считается отцом узбекской литературы и языка, так как он разработал стандартный язык, основанный на узбекском диалекте, который стал основой для современного узбекского языка.

7. Его вклад в узбекскую культуру и литературу признан не только в Узбекистане, но и в других странах Центральной Азии, а также в Иране и Индии.

Факты об Абу Райхане Беруни

8. В честь Наваи было названо множество учреждений, улиц и площадей в Узбекистане и других странах.

9. Наваи также был известен своими социальными реформами, включая улучшение образования и здравоохранения, а также борьбу с коррупцией и неправильным использованием государственных средств.

10. Он умер в 1501 году в Херате, где и был похоронен. Его творчество и наследие продолжают жить и вдохновлять новое поколение писателей и поэтов.

Факты об Имаме Термизи

Comments