Ahmad Farg'oniy haqida faktlar

#1. Ahmad Farg'oniy 798 - yilda Farg'onada tug'ilib, 865-yilda Qohirada vafot etgan.

#2. Alloma Yevropada "Alfraganus" nomi bilan shuhrat qozongan.

#3. Ahmad Farg'oniy 17 yoshida "Usturlob to'g'risida mukammal ma'lumot" (Yulduzlarning joylashuv gradusini aniqlash uchun yaratilgan asbob) asarini yozgan.

Abu Rayxon Beruniy haqida faktlar

#4. Alloma bunyod etgan "Miqyosun Nil" Nilometr inshooti Misr taraqqiyotida muhim rol o'ynagan.

#5. Misr hukumati allomaga yuksak ehtirom va mamlakat ravnaqi yo'lidagi buyuk xizmatlari uchun chuqur minnatdorchilik sifatida 2007-yili Qohirada Ahmad Farg'oniyga haykar o'rnatgan.

#6. Oydagi kraterlardan biriga Ahmad Farg'oniy nomi berilgan. 

#7. Alloma stereografik proyeksiya nazariyasi asosida o'rta asrlarning asosiy astronomik asbobi bo'lgan usturlobni takomillashtirgan.

Imom Termiziy haqida faktlar

#8. Ahmad Farg'oniy yilning eng qisqa va eng uzun kunlarini ilmiy asosda isbotlab bergan.

#9. Ahmad Farg'oniyning "Astronomiya asoslari haqida kitobi" Sharq va G'arbda astronomiya ilmlarining rivojlanishida muhim qo'llanma bo'lib xizmat qilgan. 

#10. Ovro‘po olimlaridan Dalambr, Brokelman, X.Zuter, I.Yu.Krachkovskiy, A.P.Yushkevich va B.A.Rozenfeldlar al-Farg‘oniyning ijodini yuqori baholaganlar.

#11. Farg‘oniyning nomi Xorazmiy kabi butun Sharq va G‘arbda mashhurdir. O‘rta asrda tabiiy-ilmiy bilimlarning rivojiga ulkan hissa qo‘shgan olim sifatida manbalarda, so‘nggi g‘arb va Sharq mualliflari asarlarida, o‘z yurti O‘zbekistonda, ayniqsa, zo‘r g‘urur va iftixor bilan tilga olinadi, o‘rganiladi, hozirgi kunda ko‘chalar, o‘quv yurtlariga uning nomi berilgan.

#12. Bulardan tashqari buyuk vatandoshimiz Ahmad al Farg‘oniy taklif etgan suv sathini santimetr aniqlikda o‘lchash usuli hozirgi kunda ham dunyo gidrologiyasida qo‘llaniladi.

Mirzo Ulug'bek haqida faktlar

#13. Garchi Al-Fargʻoniy haqida maʼlumotlar juda oz boʻlsada, ammo oʻrta asrlarda sharq ilmiy dunyosida uning nomi mashhur boʻlgan. Ibn annadim (10-asr), Ibn al-Kiftiy (12-13-asrlar), Abul Faraj Bar Ebrey (13-asr) va Xoji Xalifa (17-asr) kabi Sharq fihrastchilari uning nomini oʻz asarlarida qayd etganlar.

Manba 1

Manba 2

Ma'lumotlarning bir qismi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi va O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi chiqargan qo'llanmalardan olindi. 

 

Перевод текста на русский язык:

 

# Ахмад Фергани родился в Фергане в 798 году и умер в Каире в 865 году.

# Учёный прославился в Европе под названием «Альфраганус».

Факты об Абу Райхане Беруни

# Ахмад Фергани написал «Полную информацию об Устурлобе (Прибор, предназначенный для определения степени положения звезд.)» в возрасте 17 лет.

# Нилометрический комплекс «Микьясун Нил», построенный учёным, сыграл важную роль в развитии Египта.

Факты о Мирзо Улугбеке

# В 2007 году правительство Египта установило статую Ахмеда Фергани в Каире в знак высокого уважения к учёному и глубокой признательности за его огромные заслуги перед развитием страны.

# Один из кратеров на Луне назван в честь Ахмада Фаргани.

# Ахмад Фаргани научно доказал самые короткие и самые длинные дни в году.

# «Книга по основам астрономии» Ахмада Фергани послужила важным руководством в развитии астрономических наук на Востоке и Западе.

# Европейские ученые Даламбр, Брокельман, Х. Зутер, И. Ю. Крачковский, А. П. Юшкевич и Б. А. Розенфельд высоко оценили работу аль-Фергани.

# Имя Фергани известно на всем Востоке и Западе, как и Хорезми. Как ученый, внесший большой вклад в развитие естественных и научных знаний в средние века, он с большой гордостью упоминается в источниках, в трудах новейших западных и восточных авторов, особенно в своей стране, Узбекистане. Его именем названы улицы и учебные заведения.

Факты об Имаме Матуриди

# Помимо этого, в мировой гидрологии и сегодня используется метод измерения уровня воды с точностью до сантиметра, предложенный великим учёным Ахмедом аль-Фергани.

# Хотя сведений об Аль-Фергани очень мало, его имя было известно в восточном научном мире в Средние века. Его имя упоминали в своих трудах восточные каталогизаторы, такие как Ибн Аннадим (10 век), Ибн аль-Кифти (12-13 века), Абул Фарадж Бар Эбрей (13 век) и Хаджи Халифа (17 век).

 

Часть информации взята из справочников, выпущенных международным научно-исследовательским центром Имама Бухари и центром исламской цивилизации в Узбекистане.

 

Comments