Imom Moturidiy haqida faktlar

#1 Imom Moturidiy 870-yilda Samarqandda tug’ilib, 944-yili shu yerda vafot etgan.
#2 Alloma moturidiylik aqidaviy muzhabi asoschisidir.

Bahouddin Naqshband haqida faktlar

#3 Imom Moturidiyning “Tavhid” kitobi aqida ilmiga eng asosiy manbalardan hisoblanadi.
#4 Bugungi kunda dunyo musulmonlarining yarmidan ko’pi moturidiylik aqidaviy mazhabiga ergashadi.
#5 Imom Moturidiy islom ta’limotida ilk bor “bilish nazariyasi”ni ilmiy asoslab bergan. 
#6 Alloma “To’g’ri yo’lga yetaklovchi imom”, “Musulmonlar e’tiqodini tuzatuvchi”, “Ahli sunna val jamoa bayrog’ini baland ko’taruvchi” kabi yuksak nomlar bilan atalgan.

Yevropaliklar musulmonlardan nega qarzdor?

#7 Imom Moturidiy tafsir, aqida, fiqh ilmlariga oid 15 ga yaqin asar yozgan.
#8 Alloma IX – X asrlarda paydo bo’lgan adashgan oqimlarga qarshi chiqib, islomning asl mohiyatini ochib bergan.
#9 2020 – yil 11 – avgustda O’zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan Imom Moturidiy xalqaro ilmiy – tadqiqot markazi tashkil etildi. 

Ibn Sino haqida faktlar

#10 Biz – o’zbek xalqi Imom Moturidiyning avlodlarimiz. 

Moturidiy haqida
Foto

Manba

Ma'lumotlarning bir qismi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi va O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi chiqargan qo'llanmalardan olindi. 

Перевод на русском языке:

#1 Имам Мотуриди родился в 870 году в Самарканде и умер здесьже в 944 году.
#2 Учёный является основоположником мотуридизма.
#3 Книга имама Мотуриди “Таухид” считается одним из самых фундаментальных источников по науке вероучения.
#4 Сегодня более половины мусульман мира следуют религиозному направлению мотуридизма.
#5 Имам Мотуриди был первым, кто научно обосновал “теорию познания”в исламском учении. 
#6 Учёный носит высокие имена, такие как “имам, ведущий на правильный путь”, “исправитель мусульманской веры”, “Ахли Сунна валь, поднимающий флаг общины”.
#7 Имам мотуриди написал около 15 работ по тафсиру, вероучению, фикху.
#8 Учёный бросил вызов странствующим течениям, возникшим в девятом и десятом веках, и раскрыл истинную природу ислама.
#9 11 августа 2020 года по инициативе Президента Республики Узбекистан был создан Международный научно – исследовательский центр Имама Мотуриди. 
#10 Мы узбеки потомки имама Мотуриди. 

Moturidiy haqida
Foto

Manba

Часть информации взята из справочников, выпущенных международным научно-исследовательским центром Имама Бухари и центром исламской цивилизации в Узбекистане.

Comments