Ibn Sino haqida faktlar

1.    Abu Ali Ibn Sino 980-yilda Buxoroning Afshona qishlog’ida tug’ilib, 1037-yili Hamadon shahrida vafot etgan.

2.    Alloma falsafa, tibbiyot, mantiq, musiqa va boshqa fanlarag doir 450 dan ortiq asar yozgan.

Ibn Sino kitoblari
Foto

3.    Alloma Yevropada “Avitsenna”, sharqda “Shayxurrais” nomlari bilan mashhur bo’lgan.

4.    Sharq va G’arbda Ibn Sinoning “Tib qonunlari” asaridan 700 yil mobaynida tibbiyot sohasida asosiy qo’llanma sifatida foydalanilgan.

Ibn Sino tibbiyoti
Foto

5.    Olim ilm sohasidagi dastlabki ustozi Abu Abdulloh Notiliy bo‘lgan. U Notiliy qo‘lida mantiq, Handasa (Geometriya) va falakiyotni o‘rganadi va ba’zi falsafiy masalalarda ustozidan ham o‘zib ketadi. Ustozi uning ilmiga yuqori baho berib, yanada chuqurroq ilm olishni tayinlaydi.

6.    Ibn Sino “Olimlar peshvosi” va “Tabiblar podshohi” kabi yuksak unvonlar sohibi bo’lgan.

7.    Singan suyakni gipslash yo’li bilan davolash usuli ilk bor Ibn Sino tomonidan qo’llanilgan.

Ibn Sino meditsinasi
Foto

8.    Insoniyat tarixida ko’z jarrohligi amaliyotini birinchilardan bo’lib Ibn Sino amalga oshirgan.

9.    Alloma davolash jarayonida 540 dorivor o’simlikdan foydalangan bo’lib, ulardan 396 tasi hozir ham tibbiyotda keng qo’llaniladi. 

Ibn Sino tibbiyoti
Foto

10.    Ibn Sinoning tib ilmida yuksak mahoratga erishishida Buxorolik tabib Abu Mansur al-Xasan ibn Nuh al-Qumriyning xizmati katta bo‘lgan. Ibn Sino undan tabobat darsini olib, bu ilmning ko‘p sirlarini o‘rganadi.

11.    Ibn Sino tibbiyotga oid asarlar yozibgina qolmay, Qur’oni karim suralaridan biri bo‘lgan “Ixlos” surasini boshidan oxirigacha arab tilida tarjima (tafsir) qilgani uni mufassir olim ekanligi ma’lum bo‘ladi.

Ibn Sino
Foto

Manba

Ma'lumotlarning bir qismi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi va O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi chiqargan qo'llanmalardan olindi. 

Перевод на русский язык

1. Абу Али ибн Сина родился в 980 году в Бухарской деревне Афшана и умер в 1037 году в городе Хамадан.

Факты об Умаре ибн аль-Хаттабе (РА)

2. Учёный написал более 450 работ по философии, медицине, логике, музыке и другим наукам.

Ibn Sino kitoblari
Foto

3. Учёный был известен в Европе как “Авиценна”, а на Востоке как “Шейхурраис”.

4. На востоке и западе ”законы медицины" Авиценны использовались в качестве основного руководства в области медицины в течение 700 лет.

8 Интересных Фактов о докторе Закире Найке

Ibn Sino tibbiyoti
Foto

5. Первым наставником ученого в области науки был Абу Абдулла Нотили. Он изучил логику, геометрию (геометрию) и астрономию в руках Нотилия, а в некоторых философских вопросах даже превосходил своего учителя. Его наставник высоко ценил его знания и предписывал ему получить более глубокие знания.

6. Ибн Сина носил такие высокие титулы, как ”лидер ученых“ и ”король врачей".

Самый маленький коран / куръан в мире

7. Метод лечения перелома кости гипсовым слепком впервые применил Ибн Сина.

Ibn Sino meditsinasi
Foto

8. Одним из первых в истории человечества операцию на глазу осуществил Ибн Сина.

9. В процессе лечения учёный использовала 540 лекарственных растений, 396 из которых до сих пор широко используются в медицине. 

Ibn Sino tibbiyoti
Foto

10.  Заслуга Бухарского врача Абу Мансура аль-Хасана ибн Нуха Аль-Кумри в достижении Ибн Синой высокого мастерства в медицинской науке была велика. Ибн Сина берет у него урок медицины и узнает многие секреты этой науки.

11. Авиценна не только писал труды по медицине, но и перевёл (тафсир) на арабский язык одну из коранических Сур “Ихлас” от начала до конца, что делает его известным ученым-муфассиром.

30 фактов о пророке Мухаммаде, мир ему

Ibn Sino
Foto

Источник 1

Часть информации взята из справочников, выпущенных международным научно-исследовательским центром Имама Бухари и центром исламской цивилизации в Узбекистане.

Comments