Beruniyning qanday asarlari bor

Abu Rayxon Beruniy haqida faktlar
Beruniy dengizlar nazariyasini ishlab chiqib, geografiya fanida katta inqilobiy o'zgarish yasagan.